Sattamatka Fastest Result

Sattamatka Fastest Result

User All Post
22-01-2019 07:26:10am
TIME BAJAR 

OTC  2 7 6 1

22-01-2019 07:25:32am
KALYAN 

OTC 1 5 6 0

100% PASS 

SAB KHEL NASIB KA 

SHER KHAN 

DET FIX KA BAP 

22-01-2019 07:24:34am
KALYAN FIX GEM 

169___789___370

ANK  6 _ 0 _ 4

JOODI 

06 _ 04 _ 60 _ 40

100% PASS 

SAB KHEL NASIB KA 

SHER KHAN 

DET FIX KA BAP 

21-01-2019 09:08:28pm
MAIN MUMBAI 

116  289 114

joodi 

88 89 86

66 68 69

100% PASS PASS PASS 

SAB KHEL NASIB KA 

SHER KHAN 

21-01-2019 05:33:09pm
KALYAN FIX GEM CLOSE 

190  100

111 111 _____000000

21-01-2019 01:13:01pm
TIME BAJAR 

LIVE 

560 1

21-01-2019 10:23:32am
TIME BAJAR FIX OPEN 

SINGLE PANA  129

22222222222222222222222222222222

100% PASS PASS PASS 

SAB KHEL NASIB KA 

SHER KHAN 

21-01-2019 10:22:08am
KALYAN FIX OPEN 

IS TOG PANA  169 370

Joodi 

65 61 01 05

sapot pana

100 128 380

249 357 258

100% PASS PASS PASS 

SAB KHEL NASIB KA 

SHER KHAN 

20-01-2019 01:37:59pm
MILAN OPEN 

SINGLEPANA  399

SINGLE JOODI 17

1000% PASS 

20-01-2019 01:35:06pm
DET 21 01 2019

MAIN MUMBAI FIX GEM 

HOGI LUTO 

LOS CVAR KARLO

SHERKHAN KA VADA HE 

GEM PASS PASS HOGI 


SAB KHEL NASIB KA 

20-01-2019 01:31:07pm
TIME BAJAR 

CLOSE 

568 289

ANK 99999999

20-01-2019 01:16:07pm
TIME BAJAR 

LIVE 

230 5

20-01-2019 01:14:57pm
TIME BAJAR 

LIVE 

230 5

20-01-2019 12:16:08pm
Milan open 

is tog pana 399___344

sapot 340___177 256

joodi 

17 15 13

100% PASS PASS PASS 

SAB KHEL NASIB KA 

DET FIX KA BAP 

SHERKHAN 

19-01-2019 09:53:05pm
Milan close 

156. 379

Ank. 2222222222222======9999999


19-01-2019 11:12:39am
MILAN OPEN 

129______249 

joodi 

58 51 21  28

100 % PASS PASS 

SAB KHEL NASIB KA 

19-01-2019 11:11:04am
Kalyan open 

259 _____ 470

JOODI 

12 17

67 62

100 % PASS 

18-01-2019 10:17:50pm
MILAN CLOSE 

IS TOG PANA 578 780

ANK 5555555  000000

1000 % PASS 

18-01-2019 09:49:05pm
MAIN MUMBAI 

LIVE 

178 65 249 is tog 

178 62 129 sapot 

100% PASS PASS PASS 

18-01-2019 09:42:55pm
MAIN MUMBAI 

178 66666666666666 

Pass Pass Pass 

18-01-2019 01:35:06pm
MAIN MUMBAI FIX GEM 

178  128 678 268

JOODI 

65  15

100 % PASS PASS PASS 

18-01-2019 01:33:57pm
kalyan open to close

789  680

ANK 4444444444444444444

joodi 

45  47  40  42

100 % PASS 

17-01-2019 09:03:52pm
Milan open to close 

799 790

JOODI 

65 56 85 86

17-01-2019 09:02:35pm
MAIN MUMBAI OPEN TO CLOSE 

569  578 127

ANK 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

JOODI 

02 04

17-01-2019 05:40:20pm
KALYAN

LIVE 

HOGA 

457 62 200

457 62 570

100% PASS 

17-01-2019 04:55:26pm
KALYAN FIX CLOSE 

IS TOG PANA  156  589

SAPOT PANA 890 160

ANK 2222222222222222222

17-01-2019 10:56:06am
KALYAN FIX OPEN 

IS TOG PANA 268 178

SAPOT PANA 123  367

JOODI 

62___62___62___12


100000% PASS 


ANK 6666666666 ___111111

17-01-2019 10:54:07am
MILAN OPEN 

IS TOG PANA  189  279

SAPOT PANA  790  169

JOODI 

88___86___68

ANK 888888____6666666


1000 % PASS 

16-01-2019 11:14:48pm
MAIN MUMBAI 

  FIX 

 LIVE HOGA 

688 24 220

1000% PASS 


16-01-2019 09:29:02pm
MILAN 

LIVE 

HOGA 

149 45 140 

149 45 113

PANA 1000 ME KHELO 

ANK 5000 ME KHELO 

PASS PASS PASS 

HE 100%

16-01-2019 07:58:52pm
MILAN OPEN 

IS TOG PANA 

118 668 113  456

Ank 5 0

DET FIX KA BAP 

SHERKHAN 

16-01-2019 07:55:49pm
MAIN MUMBAI OPEN TO CLOSE 

220 280  244

248  400 460

IS TOG 156

ANK 222222222222222222222


16-01-2019 07:52:34pm
MAIN MUMBAI FIX OPEN 

IS TOG  156

JOODI 

20  24 

100% PASS PASS 

16-01-2019 12:43:19pm
kalyan open 

  is tog 

579 __________1

156 __________2

346 __________3

1000 % PASS 

16-01-2019 12:10:28pm
KALYAN FIX OPEN 

579 ____ 1

156 ____ 2

3

16-01-2019 09:33:20am
KALYAN FIX GEM 

AAJ LOS KAVAR KAR LO 

BHAI 1000%GERATI 

GEM OPEN To CLOSE pass hogi 16-01-2019 09:29:13am
MILAN OPEN TO CLOSE 

129 278 128 178

ANK  1 2  6 7

101% PASS 

16-01-2019 09:27:49am
TIME BAJAR FIX GEM OPEN 

 190  179 268 125

OTC 6 7 8 0

open to close 100% PASS 

15-01-2019 10:59:03am
time open to close 

588  880 567 780

OTC 1 6 5 8

15-01-2019 10:57:23am
Milan open to close 

126  268

679  280

100 % PASS 

15-01-2019 10:55:12am
KALYAN FIX OPEN 

668  118  136

390  589  570

   JOODI 

20  02  07 25

1000 % PASS 

15-01-2019 10:53:28am
KALYAN FIX OPEN TO CLOSE 

OTC 2 0 5 7

15-01-2019 10:52:36am
MILAN FIX OPEN TO CLOSE 

OTC  2 6 9 0

13-01-2019 03:49:09pm
MILAN LIVE HOGA 

367 69 126

1000% PASS 

13-01-2019 03:48:12pm
MILAN CLOSE 

IS TOG PANA 126  289

ANK  9 999999999

12-01-2019 02:36:30pm
KALYAN FIX GEM OPEN TO CLOSE 

550__278__268__260

ANK 6 7 8 0

JOODI 

80__87__60__67

78__76__08__07

1000 % PASS PASS PASS 

12-01-2019 02:33:38pm
MILAN OPEN TO CLOSE 
 
8 __189_134_468_369

3 __346_689_139_148

Ank 1 6 8 3

100% GERATI PASS PASS PASS 

11-01-2019 10:14:52pm
MAIN MUMBAI CLOSE 

227  347  599  490

ANK 1111111111111111111111

11-01-2019 09:17:10pm
MILAN CLOSE 

156  778

ANK 222222222222222222

11-01-2019 08:40:58pm
MILAN 

OTC  2 5 7 0

OPEN TO CLOSE 

11-01-2019 08:40:13pm
MAIN MUMBAI 

OTC  1 9 5 4 

OPEN TO CLOSE 

11-01-2019 08:38:50pm
MILAN OPEN TO CLOSE 

156  569

ANK  2  0
  
  JOODI 

02 20

11-01-2019 05:53:08pm
MAIN MUMBAI 

FIX OPEN 

137 _____19

137 _____14

357 _____59

357 _____54

LOS KARVAR KARLO 

AAJ FIX GEM AAYGI

11-01-2019 04:47:06pm
KALYAN 
 
 LIVE 

678 16 790

678 13 599

FIX GEM HOGI 

11-01-2019 03:29:14pm
KALYAN 

FIX OPEN 

ANK 2222222222222222

   LIVE HOGA 
  345____2

FIX FIX FIX 

11-01-2019 03:27:41pm
LOS KAVAR KAR LO 

MILAN CLOSE 

570______2

570______2

570______2

1000% PASS HE 

11-01-2019 03:25:59pm
MILAN IS TOG CLOSE 

570_____570____570

  SAPOT 

200_____255___250

IS TOG ANK 22222222222

SAPOT ANK 7777777777

LIVE HOGA 

KHAN KA VADA HE 

11-01-2019 11:54:51am
KALYAN 

OTC  2 9  7  4

OPEN TO CLOSE 

100% PASS PASS PASS 

HOGA 

11-01-2019 11:53:33am
KALYAN FIX GEM OPEN 

22222222222222222222222222222


IS TOG PANA  345  480

  Joodi 

29 79 24  74

10000% PASS PASS PASS 

11-01-2019 11:51:20am
MILAN 

OTC  1  0 9 7

OPEN TO CLOSE 

11-01-2019 11:50:19am
TIME BAJAR 

OTC 0 6 5 2

11-01-2019 11:49:29am
TIME OPEN FIX 

0000000000000000000000

  578  280

  JOODI 

 08 05 06 02

SAPOT PANA  127

10-01-2019 11:37:26pm
  MAIN MUMBAI 
  
    FIX 

   LIVE HOGA

568 93 689

568 93 580

SAB KHEL NASIB KA 

SHER KHAN 

10-01-2019 11:33:15pm
MAIN MUMBAI FIX CLOSE 

580  689 256 490

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

1000% PASS PASS PASS 

SHER KHAN KA VADA 

10-01-2019 06:36:37pm
MAIN MUMBAI FIX OPEN 

IS TOG 

580  390

ANK  2  3

10-01-2019 06:35:14pm
MILAN 

OTC  1 2 5 9

10-01-2019 06:34:18pm
MAIN MUMBAI 

OTC 2 3 5 0

22-12-2018 03:10:34pm
KALYAN  CLOSE 

158  680  180  360
ANK  9  4

22-12-2018 12:46:55pm
KALYAN   LUTO

0000000000000000000000000000


235  677

22-12-2018 12:44:28pm
kalyan fix

156  235

ank  2  0

joodi  24  29  09  04

22-12-2018 12:43:21pm
MIlan

267  780

ank 555555555555

22-12-2018 12:42:07pm
TIME OPEN

256  125  170  670

ank 333   8888

joodi 31 36  81  86


Go To Top

satta-matka

Home

guessing-forum

Guessing
Forum

experts-forum

Experts
Forum

Refresh

Chatting
Forum